Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Informacje o SPBN

Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

  • prezydent.pl
    prezydent.pl
  • prezydent.pl
    prezydent.pl

Złożoność oraz dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa wymuszają konieczność refleksji nad integralnością i efektywnością polityki bezpieczeństwa narodowego państwa, nad tym czy zidentyfikowane zostały wszystkie wyzwania zarówno po stronie zagrożeń jak i szans, a teoria i praktyka polityki bezpieczeństwa narodowego są spójne, bez zbędnego nakładania się kompetencji oraz bez luk – obszarów, za które nikt nie odpowiada.

Potrzebne jest kompleksowe spojrzenie na wszystkie jego aspekty, znacznie wykraczające poza tradycyjne postrzeganie bezpieczeństwa narodowego poprzez pryzmat obronności. Poczucie tej potrzeby stanowiło inspirację Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, podjętego przez BBN w listopadzie 2010 r. Konferencja inauguracyjna Przeglądu z udziałem Prezydenta RP odbyła się 20 grudnia 2010 r.

Podstawę prawną Przeglądu stanowiło Zarządzenie Nr 4 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Zakres merytoryczny oraz sposób i tryb przeprowadzenia Przeglądu zostały określone w Zarządzeniu Nr 29/2010 Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2010 r.

Celem Przeglądu była całościowa ocena stanu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i sformułowanie wniosków dotyczących strategicznych celów i sposobów działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

Przegląd prowadziła Komisja Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczącym Komisji był Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W skład Komisji wchodziły Zespoły Problemowe, Zespół Doradczo-Konsultacyjny oraz Sztab.

Wyniki Przeglądu ujęte zostały w dwóch dokumentach: w Raporcie SPBN (dokument niejawny) oraz w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego, która opublikowan zostanie pod koniec I kwartału 2013 r.
 

ZOBACZ TAKŻE:    Struktura organizacyjna SPBN
Komisja SPBN